Սա ամենաօգտակար մթերքն է, որ կա խանութում․․․ շատ քչերը գիտեն դրա օգտակար հատկությունների մասին

Հետաքրքիր

Սա ամենաօգտակար մթերքն է, որ կա խանութում․․շատ քեչրը գիտեն դրա օգտակար հատկությունների մասին: Սիսեռահատիկները հիասքանչ համ և յուղալի բաղադրություն ունեն: Դրանք սպի տակուցի հիանալի աղբյուր են և ձեռքի տակ են ո ղջ տարին, քանի որ պահպանվում են չորացված վիճակում: Սիսեռը պարունակում է շուրջ 80 սնննդարար նյութեր: Այն, ինչպես և մյուս լոբազգիները, անփոխարինելի է հյո ւսվածքներում խո լեստ երինի մակարդակն իջեցնելու գործում :

Գիտականորեն ապացուցված է, որ լոբազգիների՝ հատկապես սիսեռի օգտագործումը էականորեն կրճատում է սր տանո թային հի վանդու թյուններով հի վանդանալու հավանականությունը և դրանց լուրջ հետևանքները, այնպիսիք, ինչպիսիք են կա թվածներն ու ին ֆարկտները: Այն, փաստորեն, օ րգանիզմն ապահովում է ճա րպազուրկ և դրանով հանդերձ բարձրակարգ սպի տակուցով:

Սիսեռը հանքային նյութերի, օրինակ, մոլ իբդենի հիանալի աղբյուր է: Մոլ իբդենը պատրաստի սննդին սովորաբար ավելացվող վնա սակար հավելումների չեզոքացման համար պատասխանատու ֆեր մենտի բաղադրիչն է: Սիսեռը ձեզ էնե րգիա կհաղորդի՝ օգնելով լրացնել եր կաթի պաշարը: Դաշտանի օրերին, երբ օրգ անիզմը եր կաթի անբավարարություն է ունենում, սիսեռի օգտագործումը հատկապես լավ է այն պատճառով լ, որ, ի տարբերություն կարմիր մսի(եր կաթի այլ աղբյուր), լոբազգիները ցածր կալ որիական ություն ունեն և ճա րպեր չեն պարունակում:

Սիսեռը ման գանի հոյակապ աղբյուր է: Այս միկ րոտ արրը օր գանիզմի հակաօք սիդացման պաշտպանության բազմաթիվ գործընթացների բաղկացուցիչ մասն է կազմում և էն երգիայի աղբյուր է: Ընդամենը մեկ բաժակ սիսեռն ապահովում է այդ կարևոր հան քանյութի օրական չափաբաժնի 84,5%-ը: Սիսեռը կայունացնում է ար յան մեջ շաքարի մակարդակը: Ինչպես և մյուս լոբազգիները, սիսեռը նույնպես հարուստ է սննդային լու ծվող և չլու ծվող նրբաթելերով: